ЕКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА В БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

Задължения и отговорности:

 • Организира и отговаря за процесите на техническа поддръжка бензиностанциите и изпълнява сроковете, предвидени в закона за удостоверяване изправността и годността на съоръженията;
 • Участва в подготовката на плановете за техническа поддръжка и носи пряка отговорност за тяхното изпълнение;
 • Приема и възлага заявките за отстраняване на технически проблеми на търговските обекти;
 • Контролира качеството, сроковете и цените на изпълнението на ремонтите;
 • Отговаря за контрола на рационалното изразходване на средствата за поддръжка и ремонт на оборудването, в рамките на одобрения бизнес план;
 • Прилага разпоредбите, свързани с поддръжката, използването, екологията, безопасността, качеството, природните бедствия, неблагоприятните въздействия, токсичните и други опасни субстанции;
 • Прилага законодателството и разпоредбите, свързани с качеството на продаваните горива и отговаря за отстраняване на евентуално установени несъответствия съгласно действащото законодателство;
 • Отговаря за изрядността на техническите съоръжения за продажба на горива в обектите на Дружеството, включително същите да отговарят на всички законови изисквания;

Отговаря за изпълнение на договорните задължения от страна на „НИС Петрол“ ЕООД, както и осъществява контрол за точното, своевременно и качествено изпълнение на договорните задължения от страна на доставчиците на услуги по договори за почистване на резервоари в бензиностанциите; договори за поддръжка и ремонт на бензиностанциите на Дружеството.

Изисквания и компетенции за позицията:

 • Висше техническо образование;
 • Професионален опит - най-малко 3 години на подходяща длъжност;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office - Word, Excel, PowerPoint;
 • Владеенето на английски език е задължително, руски и сръбски език ще се считат за предимство;
 • Ориентация към постигане на резултати;
 • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме: постоянен трудов договор с НИС Петрол ЕООД, мотивираща работна атмосфера, 20 дни платен годишен отпуск, конкурентно възнаграждение и участие в мотивационни системи.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора.