Oтговорност към персонала

Неизменна част от дейността на дружеството е прилагане на системен подход за здравеопазване, безопастни  условия  на труд, опазване на околната среда, които са отговорност на цялото ръководството, на всички служители на компанията, както и на  нашите контрагенти и партньори.

Компанията осигурява пълно съответствие със законовите разпордби като постоянно да подобрява и повишава ефективността в мерките и докладите в сферата за безопстност на труд, опазване на околната среда:

  • следим за здравето на хората
  • полагаме грижи за околната среда
  • ползваме материали и енергия по ефективен начин  за обезпечаване на нашите продукти и услуги