Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за ЛЗТ“ гр. Костинброд с оператор „НИС ПЕТРОЛ“ ЕООД

 

Име и/или търговското наименование на оператора, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението

„НИС Петрол“ ЕООД, „Складова база за ЛЗТ“ гр. Костинброд

ЕИК 201703950

Пълен адрес на предприятието/съоръжението

Гр. Костинброд, Община Костинброд, Област Софийска, местност „Прогона“ поземлен имот No 4460

Номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

Потвърждението на класификацията на предприятието е направена с писмо на МОСВ, изх.No УК-9 / 19.02.2019

Номер и дата на решението по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението

Потвърждение No ДППГА-15И1/2019 за одобряване на Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии в „Складова база за ЛЗТ“ гр. Костинброд, предоставено с писмо с изх. No ДППГА-4723/16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на РИОСВ София.

Кратко описание на дейността или дейностите в предприятие с нисък рисков потенциал

„Складова база за ЛЗТ” в гр. Костинброд на "НИС Петрол” ЕООД е предназначена за приемане, съхранение и експедиция на бензини; дизелово гориво; биодизел; биоетанол; масла; адитиви (добавки за горива). Всички резервоари се запълват до 95% от капацитета им.

Доставката и експедицията на различните видове товари се осъществяват чрез сухоземен транспорт.

В складовата база за ЛЗТ са изградени 8 бр. надземни резервоари за съхранение на опасни вещества и нефтопродукти. Резервоарите са изградени върху стоманобетонови фундаменти. Резервоарите са стоманени, надземни, вертикални, тандемни, рулонни, цилиндрични със заварена конструкция. Всеки резервоар е изпълнен със стоманен вторичен контейнер, така че в случай на евентуален пробив, в стената на основния резервоар, изтеклите нефтопродукти да се събират във вторичен контейнер, след което посредством помпа ще се транспортират в свободни вместимости и за допълнителна обработка. По този начин няма да има никакви разливи и замърсявания на площадката на резервоарния парк за ЛЗТ.

В резервоарният парк са изградени 3 бр. подземни резервоари за съхранение на опасни вещества. Резервоарите са снабдени с нивомерни системи за следене на нивото в резервоара.

Помпена станция за ЛЗТ

Помпената станция за ЛЗТ е оборудвана с помпи, задвижвани с взривозащитени електродвигатели. Конструкцията е метална, а покритието е от подцинкована ламарина върху метални столици. Осветлението е взривозащитено. Подът на помпената станция е бетонов, свързан с КМУ. При евентуален теч опасните вещества ще се съберат в КМУ.

Железопътна естакада за ЛЗТ

Съоръжението е предназначено за приемане (разтоварване) на 3 броя ж.п. цистерни с бензин, дизелово гориво и биодизел.

Автомобилна естакада за ЛЗТ

Автомобилната естакада е предназначена за едновременно пълнене на 3 автоцистерни или за пълнене на 2 бр автоцистерни и разтоварване на едни брой цистерна с биоетанол. Тя е покрита с метална козирка. Площадката ѝ е с бетонова настилка, като е предвиден решетъчен канал за събиране на евентуални разливи. Канала е свързан с КМУ. Към естакадата има изграден подземен резервоар за съхранение на добавки с вметимост 12 м3, както и бетонова площадка за съхранение на адитиви в оргинални опаковки.

Склад за съхранение на масла и проби от горива

За съхранение на масла ще се изполва изградена масивна едноетажна сграда на територията на площадката. Тя е обособена в източния край на складовата база на разстояние 65 метра от най-близкия резервоар и 55 м. от автоестакадата. Маслата ще се съхраняват в оригинални опаковки.

Една от стаите в сградата е обособена за съхранение на проби от горива. Те се съхраняват в пластмасови или метални бутилки от един литър. Стаята е изградена от негорими материали, снабдена с взривозащитено осветление и датчик за пожароизвестяване свързан към алармена система.

Информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение No 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение No 4

Химично
наименование
Категория/Катетории
на опасност съгласно
Регламент (ЕО) No
1272/2008 за
класифицирането,
етикетирането и
опаковането на
вещества и смеси (CLP)
(OB L, 353/1 от 31
декември 2008 г.)
Класификация по
приложение No 3 към
чл.103, ал. 1 ЗООС
Основни опасни свойства
Автомобилни
бензини
H224, категория 1
Н315, категория 2
Н340, категория 1В
Н350, категория 1В
Н361f, категория 2
Н336, категория 3
Н304, категория 1
Н411, категория 2
Упоменато в табл. No на
Приложение 3 от ЗООС
под No 34а
Класификация съгласно
табл. No 1 на
Приложение 3 на ЗООС
P5a;
E2
Изключително запалими
течности и пари;
Предизвиква дразнене на
кожата;
Може да причини генетични
дефекти;
Може да причини рак;
Предполага се, че уврежда
оплодителната способност или плода;
Може да предизвика
сънливост или световъртеж;
Може да бъде смъртоносен
при поглъщане и навлизане в
дихателните пътища;
Токсичен за водни организми
с дълготраен ефект.
Гориво за
дизелови
двигатели
H226, категория 3
Н304, категория 1
Н315, категория 2
Н332, категория 4
Н351, категория 2
Н373, категория 2
Н411, категория 2
Упоменато в табл. No 2
на Приложение 3 от
ЗООС под No 34в
Класификация съгласно
табл. No 1 на
Приложение 3 на ЗООС
P5в;
Е2
Запалими течности и пари;
Може да бъде смъртоносен
при поглъщане и навлизане в
дихателните пътища;
Предизвиква дразнене на
кожата;
Вреден при вдишване;
Предполага се, че причинява
рак;
Може да предизвика органно
увреждане при повтаряща се
експозиция;
Токсичен за водни организми
с дълготраен ефект.
Биоетанол H225, категория 2
H319, категория 2
Н336, категория 3
P305+P351+P338
Класификация съгласно
табл. No 1 на
Приложение 3 на ЗООС
P5a
Запалими течности кат. 2
Силно запалими течности и
пари;
Предизвиква сериозно
дразнене на очите;
Специфична токсичност за
ЦНС-еднократна експозиция

 

Информация за съхранявани вещества, представляващи смеси от опасни химични вещества, които могат да бъдат налични на територията на „Складова база за ЛЗТ”.

Химично
наименование
Категория/Катетории
на опасност съгласно
Регламент (ЕО) No
1272/2008 за
класифицирането,
етикетирането и
опаковането на
вещества и смеси
(CLP) (OB L, 353/1 от
31 декември 2008 г.)
Класификация по
приложение No 3 към
чл.103, ал. 1 ЗООС
Основни опасни свойства
Пенообразувател Н302, категория 4
Н312, категория 4
Н315, категория 4
Н332, категория 4
Неупоменат в част 2 към
приложение No 3 на
ЗООС;
Е2
Остра токсичност орално;
Остра токсичност дермално;
Дразнещо действие върху
кожата;
Остра токсичност
инхалаторно.
Адитив за
дизелово гориво

Н226, категория 3
Н302, категория 4
Н304, категория 1
Н315, категория 2
Н319, категория 2
Н332, категория 4
E335, категория 2
Н351, категория 2
Н400, категория 1

Н410, категория 1
Н411, категория 2

Класификация съгласно
табл. No 1 на
Приложение 3 на ЗООС
P5б
Запалима течност
Запалими течности и пари;
Вреден при поглъщане;
Може да бъде смъртоносен
при поглъщане и навлизане в
дихателните пътища;
Дразнещо действие върху
кожата;
Сериозно дразнене на очите;
Остра токсичност инхалаторно.
Предполага се, че причинява
рак;
Силно токсичен за водните
организми;
Токсичен за водните
организми с дълготраен ефект
Адитив за
автомобилен
бензин
Н226, категория 3
Н302, категория 4
Н304, категория 1
Н315, категория 2
Н319, категория 2
Н332, категория 4
E335, категория 2
Н351, категория 2
Н400, категория 1
Н410, категория 1
Н411, категория 2
Класификация съгласно
табл. No 1 на
Приложение 3 на ЗООС
P5б
Запалима течност
Запалими течности и пари;
Вреден при поглъщане;
Може да бъде смъртоносен
при поглъщане и навлизане в
дихателните пътища;
Дразнещо действие върху
кожата;
Сериозно дразнене на очите;
Остра токсичност
инхалаторно.
Предполага се, че причинява
рак;
Силно токсичен за водните
организми;
Токсичен за водните
организми с дълготраен ефект

 

Информация за опасните отпадъци, които могат да бъдат налични на територията
на „Складова база за ЛЗТ”:

- Отпадък с код: 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; Н413, кат. 4; Хронична токсичност за водната среда;

- Отпадък с код: 13 05 06* Масло от маслено водни сепаратори - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; Н413, кат. 4; Хронична токсичност за водната среда;

- Отпадък с код: 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; Н335, кат. 3; Н411, кат. 2; Може да предизвика дразнене на дихателните пътища; Токсичен за водни организми с дълготраен ефект;

- Отпадък с код: 15 02 02* Абсорбенти и филтърни материали, кърпи, парцали и облекла замърсени с опасни вещества - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; Н411, кат. 2; Токсичен за водни организми с дълготраен ефект;

- Отпадък с код: 16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; Н335, кат. 3; Н411, кат. 2; Може да предизвика дразнене на дихателните пътища; Токсичен за водни организми с дълготраен ефект;

- Отпадък с код: 17 05 03* Почва и камъни съдържащи опасни вещества - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; H413, кат. 4; Хронична токсичност за водната среда;

- Отпадък с код: 20 01 21* Флуоресцентни тръби и др. съдържащи живак - Неупоменат в част 2 към приложение No 3 на ЗООС; Е2; Н411, кат. 2; Токсичен за водни организми с дълготраен ефект;

Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път

При тежка авария или бедствена ситуация Мениджър складова база (Мениджър СБ) въвежда аварийния план в изпълнение. Задейства се алгоритъмът за оповестяване:

 • Единен европейски номер за спешни повиквания - тел. ЕЕН 112 - за приемане сигнала за авария и предаване му на компетентните институции.
 • Уведомяване на управителя на „Складова база за ВВГ“ на „Газтрейд“ АД
 • Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Костинброд (ОЦ към РДПБЗН) - изпращане на служители и специализирана техника за осъществяване на оперативна намеса при авария в обекта, привличане на силите от ЕСС и за осъществяване координацията между тях.
 • Общински щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия, чрез дежурния по Общински щаб за координиране на Плана за действия при бедствия и аварии - за получаване указания и помощ.
 • Подава се нужната информация, която трябва да бъде резпространена след засегнатото население, именно:

Насоки за поведение:

Веднага напуснете засегнатата територия; търсете защита в затворени помещения, дръжте влажни кърпи пред устата и носа, след вдишване на пари и ли газове идете при лекар, избягвайте физически усилия – не се движете, не пушете, следвайте нарежданията и съобщенията на спасителните групи. На местата, където се извършват товаро-разтоварни работи с взриво и пожароопасни материали, не се допуска
използването на открит огън, не обезопасена техника и транспортни средства за работа в съответната среда. Забранено е да се чука с железни предмети, които могат да образуват искра. Абсолютно е забранено пушенето в района на товаро-ратоварните дейности и естакади и внасянето на открит огън, запалки, кибрит. Засегнатите да се разположат на чист въздух, да се разположат удобно, стягащото облекло да се разхлаби. При затруднения на дишането да се прави изкуствено дишане, евентуално и с кислороден апарат. Веднага да се отстранят замърсените дрехи. Поразените части на тялото да се
измият обилно с вода и сапун. При попадане в очите, те се промиват за 10-15 мин с вода, като клепачите се държат отворени с палеца и показалеца и очите се движат на всички страни. При опасност от припадък, пострадалият да се постави в стабилно странично положение.

Поведение на открито

Приберете се в затворени сгради, веднага извикайте децата в къщи, поканете и минувачите да влязат в домовете Ви, ако не могат без опасност да се приберат у дома. Помогнете на инвалидите

Поведение в сградите

Затворете прозорците и вратите. Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не може да проникнат пушек и облаци сажди в сградата. Сгънете влажни кърпи и ги поставете около отвори на прозорци и врати. Дразненето и оплакванията при дишане могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си. Не блокирайте телефонните линии. Обаждайте се на изпълнителната власт, пожарната и другите служби само, в случай на нужда от помощ. Телефонните линии за необходими за оказване на помощ и провеждането на спасителни мероприятия.

Поведение при евакуация

Запазете спокойствие, спазвайте инструкциите на аварийните служби, заключвайте сградите, когато ги напускате. Вземете със себе си документите за самоличност.

Получаване на ИНФОРМАЦИИ за гарантиране на СИГУРНОСТТА:

Да се вземе под внимание свиренето на сирените:

Предупреждение – равен, не прекъсващ тон в продължение на 3 минути

Опасност – непрекъснато увеличаващ се и затихващ тон в продължение на най- малко 1 минута

Отбой - равен, не прекъсващ тон в продължение на 1 минута

Да се следят съобщенията по високоговорителите

Изпълнителните групи и РСПБЗН – гр. Костинброд ще Ви уведомява с високоговорители какви правила на поведение е необходимо да се спазват.

Да се включат радиоапаратите

Местните радиостанции ще уведомяват за аварията, ще напътстват относно правилата на поведение и информират за очакваното развитие на събитията. Обща информация за опасностите от големи аварии в
предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол

Възможните сценарии за големи аварии и възможността за възникването им:

Техногенни фактори – авария в оборудването на предприятието:

 • Повишаване на налягането при технологичния процес, водещ до мигновено изпускане на цялото съдържание на резервоара.
 • Повреди в електрическото оборудване на използваната апаратура;
 • Получаване на искра по време на технологичния процес във взривоопасните зони;
 • Авария в доставящата гориво ж.п. цистерна, връзката между нея и резервоара за съхраняване на гориво, и тръбопроводната система;
 • Авария в товарещата гориво автоцистерна, връзката между нея и тръбопроводната система;
 • Повреда на спирателен кран или арматура.

Човешка дейност (субективни):

 • Нарушаване на технологичния режим, технологическата дисциплина и инструкциите за експлоатация на производственото оборудване;
 • Неправилно заземление или корозия на гръмоотвода или нарушение на неговата цялост;
 • Наличие на открит източник на огън в района на производствената площадка, поради неспазване на инструкцията за пожарна безопасност;
 • Неправилно извършване на ремонтни работи, предизвикващи искра, както и от топлинен източник използван при ремонт;
 • Неправилно извършване на товаро-разтоварни дейности (хвърляне, триене, удряне и влачене на опаковките);

Външни причини (обективни):

 • Саботаж / терористичен акт;
 • Природни фактори – земетресение, наводнения, мълния, термично въздействие от висока температура при пожари извън територията на обекта.
 • Влакова катастрофа на ж.п. линия София - Калотина

В Складова база за ЛЗТ - гр. Костинброд са инсталирани следните видове техническото оборудване с цел ограничаване на последствията от голяма авария:

А) Техническо оборудване, предназначено да контролира нормалното протичане на технологичните процеси, да регистрира и сигнализира настъпилите отклонения и да предизвика предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии;

Б) Техническо оборудване, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали аварии и намаляване на последствията от тях;

В) Техническо оборудване за наблюдение, охрана и сигнализация.

Средства и техническото оборудване от група А включва:

1. Нивомери – резервоарите са оборудвани с механични нивомери, отчитащи процента на запълване на резервоарите. Те изпращат информацията и при Мениджър СБ, подавайки и звуков сигнал при запълване на горно ниво.

2. Датчици за температура. В резервоарите за ЛЗТ са монтирани температурни датчици на различни нива, чиито показания също се следят на компютрите в операторното помещение.

3. Заземителни устройства – авто-естакадите са снабдени със заземителни устройства, които изключват помпите за пълнене, ако автоцистерната не е заземена преди включване на системата за товарене и разтоварване.

4. Мълниезащита – изградена е мълниезащита на сградите, резервоарите за горива, както и на естакадите за разтоварване и пълнене.

5. Предпазни клапани и системи за “дишане” – всеки резервоар е снабден с предпазен клапан и устройство за “дишане” при промяна на нивото в резервоара. На всяко от тях е монтиран и огнепреградител.

Средства и съоръженията от група Б включват:

1. Резервоар за противопожарни нужди, водопровод и лафетни струйници На площадката има съществуващ ПП резервоар 1000м3. Резервоарът е открит като противопожарните коли имат възможност за директно засмукване на вода от резервоара. Налични са лафетни струйници и пожарни хидранти - надземни двущорцови.

2. Пеноподаваща система – в базата има изградена система за подаване на пяна в случай на пожар. На покрива на всеки резервоар за ЛЗТ, има пенна инсталация, която се захранва по тръбопровод от генератор на пяна, намиращ се в сградата на противопожарната помпена станция. Пяната е предназначена за гасене на пожар във вътрешността на резервоарите и котлованите.

3. Водно - охладителна система – за ефективно охлаждане на резервоарите за ЛЗТ в случай на пожар или при екстремално високи температури, всеки от тях е снабден с инсталация за обливане с вода, която се захранва по тръбопровод от противопожарен басейн, с обем 1 000 м3. Включване на охлаждането на резервоарите е автоматизирано и при необходимост може да се извърши от три различни табла за управление монтирани в складовата база

4. Помпена станция за противопожарна нужди

Разположена е на площадката на складовата база на разстояние 3 м. от резервоара за ПП нужди. Разполага с три помпи – две работни и една резервна. Има възможност за пълнене на противопожарни автомобили посредством помпи и присъединителни шлангове. За целта са изведени спирателни кранове с присъединителен шланг пред помпената станция. Също така има възможност за пълнене на противопожарни автомобили с пяна от пеноподаваща система.

5. Противопожарни уреди:

Обектът е оборудван носими и возими пожарогасители от вид съгласно нормативните изисквания.

6. Канализация

На площадката е изградена разделна канализация - за отпадъчните битово-фекални и дъждовни води. Отпадъчните битово-фекални води от санитарно-битовите помещения се отвеждат в съществуваща площадкова канализация и от там в изгребна яма. Канализацията отвежда дъждовните води от помпената станция, дренажни води и преливни води в изградени каломасло-уловители.

7. Средства и вещества за деконтаминация

За деконтаминация на разливи от петролни продукти се използват сорбенти, диспергенти и спомагателни средства. Опасните отпадъци се събират в съдове и се предават на оторизирана фирма за обезвреждане.

Съоръженията от група В включват:

1. Система за видео-наблюдение - Инсталирани са камери и се осъществява непрекъснато наблюдение на съоръженията, криещи потенциална опасност от големи аварии – авто естакада, ж.п. естакада и помпена станция. Портала на базата и оградните съоръжения се наблюдават и обхождат денонощно от въоръжена охрана.

2. Локална автоматична оповестителна система – системата се състои от високоговорители монтирани в цялата база. По нея се излъчват акустични сигнали за ранно предупреждение, идентични с тези от Националната система за ранно оповестяване.

На база резултатите от идентификацията на опасностите от големи аварии и оценка на риска се осигуряват и следните общи мерки за контрол и управление:

- Осигуряване на организация на производствения процес и на персонала, която минимизира риска от възникване на производствени аварии, позволяваща своевременно реагиране при възникване на извънредни ситуации, допринасяща за предотвратяване или за намаляване на вредното въздействие от тях върху околната и работната среда и човешкото здраве;

- Планиране и изпълняване на производствените процеси при контролирани условия и спазването на високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда, като се осигурява създаване и се прилагат документирани процедури (регламенти, инструкции, процедури, наредби, правилници), за всички дейности, които са свързани с безопасната експлоатация, при нормални и анормални режими на работа, включително пускане и спиране, поддръжка и ремонт, аварийни операции, контрол и инспектиране на съоръженията/процесите/оборудването; Установяване в документираните процедури на критерии за оперативен контрол, включително и средства за наблюдение и измерване, и се посочват възможни отклонения от нормалните условия на работа, потенциални причина за това и съответни мерки, които следва да се предприемат;

- Регламентирано управление на промените;

- Поддържане на готовността за реагиране при извънредни ситуации, чрез обучение и периодично проиграване от персонала на сценарии на вероятна обстановка, посочени в Авариен план. Преразглеждане и актуализиране на Аварийния план при възникване на някое от следните обстоятелства – след възникване на голяма авария на площадката; при настъпили промени в складовата база; при наличие на нови технически познания, както и познания относно реагиране при големи аварии;

- Превантивен мониторинг – контрол на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопреносната мрежа по отношение на съответствието им със съществуващите нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация; периодични проверки на потенциално опасните съоръжения в базата, състоянието на системите за контрол и оповестяване; контрол на спазването на инструкциите и правилниците за безопасна експлоатация на съоръженията; контрол на организацията на дейността с оглед гарантирането на максимална безопасност и сигурност на процесите; контрол на наличие и поддържане на системи, оборудване и инструментариум за ликвидиране на аварийни ситуации и ограничаване на последствията от аварии;

Потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община

За Складова база за ЛЗТ е разработен и се прилага Вътрешен авариен план. В плана са указани телефоните за връзка с: оперативен център при „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Костинброд; дежурен по общински съвет за сигурност на община Костинброд, както и други структури за оказване на помощ.

Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСНРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията

Не са налични данни за съществуваща вероятност от трансгранично въздействие при възникване на голяма авария на територията на Складова база за ЛЗТ гр. Костинброд.